300 000 til integreringsfremmende tiltak

Nå kan lag og organisasjoner søke på midler til aktiviteter og arrangement som skal stimulere til god samhandling og integrering i Heim.

Det ble bosatt om lag 100 flyktninger i Heim kommune i 2022, og omtrent like mange skal bosettes i løpet av 2023. 

Nå har kommunestyret satt av kr. 300 000,- i midler til integreringsfremmende tiltak, og lag og organisasjoner i kommunen er oppfordret til å søke. 

Kriteriene for tildeling av midler er som følger:

  • Det er mulig å søke på midler til arrangement som inkluderer lag og organisasjoner i Heim, og som er åpne og tilgengelige for alle. 
  • Aktiviteten skal ha som hovedformål å bidra til god integrering. 
  • Tiltakene skal gjennomføres som likeverdige prosjekt. Med likeverdighet menes reell deltakelse fra alle parter i fra planlegging til gjennomføring, og ha en sterk fellesskapsbyggende profil. 
  • Det kan bygges videre på eksisterende arrangementer og tiltak, men også samtidig kunne skape noe nytt. 
  • Kulturelt mangfold vil bli vektlagt. Arrangementer og tiltak som har en klar målsetting om å få alle med, uansett bosted, etnisitet eller religion, vil bli prioritert. Aktiviteten kan gjerne bidra til å fange opp både ulikheter og likheter. 
  • Det kan søkes om inntil 50% finansiering, begrenset oppad til kr. 100 000,-. Egeninnsats kan legges til grunn som egenfinansiering. 
  • Søknaden skal minimum inneholde beskrivelse av selve aktiviteten, når den er tenkt gjennomført, hvem som deltar, hvordan man sikrer likeverdighet, samt et budsjett. 
  • Alle søknader rettes til Heim kommune, enhet for kultur. 
  • Tilskuddet utbetales når aktiviteten igangsettes, og det skal leveres rapport så snart aktiviteten er gjennomført, eller ved årets slutt. Manglende rapport kan føre til krav om tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. 


 

Sosiale media

2024 © iHeim